logo Odvetniška pisarna Carmen Dobnik
english | deutsch

  

  

Kazensko pravo odraža stopnjo razvoja politične in pravne kulture posamezne države in družbe, saj s svojimi materialno in procesno pravnimi instituti lahko globoko poseže v temeljne človekove pravice in svoboščine. Odvetniki v kaznovalnem pravu zato igrajo pomembno vlogo kot varuhi teh pravic in svoboščin ter hkrati ustvarjajo pogoje za njihovo uresničevanje in razvoj.

V odvetniški pisarni s temeljitim poznavanjem materialne in procesne zakonodaje pravno svetujemo in zastopamo fizične in pravne osebe, ki so kot osumljenci in obdolženci udeleženi v predkazenskem (pred policijo, državnim tožilstvom) ali kazenskem postopku (pred domačimi in mednarodnimi sodišči).

Skupaj s strokovnjaki s področja gospodarskega prava posebno pozornost namenjamo pravnemu svetovanju in zastopanju fizičnih in pravnih oseb, ki so udeležene v predkazenskem ali kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarstva (npr. lažni stečaj, povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem, ustvarjanje monopolnega položaja, oškodovanje upnikov,  neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti, zloraba notranje informacije, zloraba položaja ali pravic).

Pravno svetujemo tudi žrtvam kaznivih dejanj ter jih kot oškodovance zastopamo v kazenskem postopku zaradi uveljavljanja premoženjsko pravnih zahtevkov (npr. zaradi vrnitve stvari, razveljavitve pravnega posla, plačila škode) ali kazenskega pregona storilcev kaznivih dejanj na predlog ali po zasebni tožbi (npr. zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja, neupravičenega slikovnega snemanja, nedovoljene objave zasebnih pisanj).

Aktivni smo tudi na področju prekrškovnega prava, kjer svetujemo in zastopamo fizične in pravne osebe na področju široke palete prekrškovnega prava; od davčnih, carinskih, tržnih do prometnih  in drugih prekrškov.